pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státní energetické inspekce

Energetická efektivita a budoucnost českého průmyslu – pomozte nám ji zmapovat

Pro více než 2 000 firem z celé České republiky platí od loňského prosince povinnost provést energetický audit nebo zavést a certifikovat systém energetického managementu či environmentálního managementu se zahrnutím energetického auditu.

Pomozte nám zjistit formu, kterou k povinnosti firmy přistoupily, jejich spokojenost s úrovní auditů, zmapovat potenciál energetických úspor u českého průmyslu a také celkový postoj k dané problematice. Proč se zapojit? Energetická efektivita je pro celkový rozvoj České republiky a jejího průmyslu klíčová. Průzkum probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce, kteří jsou nejen těmi, kdo povinnost firmám stanovil a vymáhá jí, ale současně těmi, kteří mohou na základě průzkumem získaných informací zlepšit spolupráci s firmami a napomoci lepšímu nastavení dotačních titulů nebo novelizaci dotyčného zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Je zcela na Vás, zda se rozhodnete dotazník vyplnit anonymně nebo nám na sebe zanecháte kontakt a seznámíte nás podrobněji s přístupem Vaší společnosti k energetickým úsporám. Umožníte nám tak získat nejen detailnější obraz o potenciálu energetické efektivity u českého průmyslu a jeho plánech v této oblasti, ale obdržíte od nás také kompletně zpracované výsledky.

Jaký je Váš názor na energetickou efektivitu?

Víte o povinnosti pro vybrané společnosti opakovaně zpracovávat energetický audit, případně zavést a certifikovat systém energetického či environmentálního managementu?

Týká se Vaší společnosti povinnost opakovaného zpracování energetického auditu nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle odstavce 2, § 9 zákona 406/2000 Sb.?

Jak jste na tom s plněním zákonných požadavků?

Rozhodli jste se pro zpracování energetického auditu, nebo zavedení a certifikaci systému environmentálního nebo energetického managementu?

Považujete formu energetického auditu za funkční cestu k dosažení úspor?

Pokud již audit ve Vaší společnosti proběhl, jak jste spokojeni s jeho provedením a výstupy?

V případě, že máte zavedený a certifikovaný systém environmentálního nebo energetického managementu, jak vnímáte jeho přínosy pro Vaší společnost?

Jaká je roční spotřeba energie ve Vaší společnosti?

Jaká je struktura spotřeby energie Vaší společnosti dle komodity?

Jaká je struktura spotřeby energie Vaší společnosti dle spotřebiče?

Jaký je podle Vás potenciál celkových energetických úspor z pohledu komodity v horizontu 10 let?

Jaký je podle Vás potenciál celkových energetických úspor podle spotřebiče v horizontu 10 let?

Jaká opatření či technologie chystáte zavést v rámci implementace doporučení energetického auditu nebo systému energetického/environmentálního managementu?

Doplňující otázka: Popište stručně hlavní závěry a doporučení vycházející z Vašich energetický auditů, respektive EMS/EnMS:

Pokud byste měl zájem o zapojení se do kvalitativního výzkumu, který by probíhal formou osobního nebo telefonického rozhovoru, zaškrtněte políčko níže.